Všeobecné obchodní podmínky

Společnost OES s.r.o. (dále jen prodávající), se sídlem Manětínská 35, 323 00 Plzeň, zapsaná u Krajského Soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1467, IČO: 40527409, DIČ: CZ40527409, tímto vydává Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP). 


Otevírací doba: 
Vzorková prodejna a sklad: 
Mikulášské nám.2, 326 00 Plzeň 
Pondělí-Čtvrtek: 9:00 – 12:00 13:00-17:00, Pátek: 9:00-12:00 13:00-15:00


Další kontakty: 
tel.: +420 377 224 931 
GSM: +420 602 105 230 
email: oes@email.cz
URL: www.oes-shop.cz

1. Všeobecná ustanovení

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění. 

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. 

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 

Kupující 
- je zákazníkem společnosti OES s.r.o. . Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. 
- spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

- který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. 

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. 
Prostředky dálkové komunikace se rozumí: telefon, fax, email, SMS, písemně nebo elektronicky na www.oes-shop.cz . 
Registrací se rozumí zavedení do IS (informačního systému) prodávajícího nebo do systémů fungujících na web stránkách prodávajícího. Údaje potřebné k registraci naleznete v článku 3. těchto VOP. Kupující se může zaregistrovat sám na www.oes-shop.cz , přičemž jeho faktická registrace do systému prodávajícího proběhne do 24 hod. od odeslání požadavku na registraci. 
Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami. 

3. Registrace

Kupující nemusí být u prodávajícího zaregistrován. Ceny a podmínky nakupování jsou shodné jak pro registrované, tak i pro neregistrované zákazníky.

Registrace zákazníků je zdarma. 
Při registraci uveďte následující údaje: jméno a příjmení objednávajícího, telefonní kontakt, fakturační adresu, dodací adresu (pokud je jiná než fakturační). Kupující, který není konečným spotřebitelem uvede navíc své obchodní jméno a sídlo kupujícího, IČO a DIČ, doloží kopii Živnostenského listu, Osvědčení o registraci plátce DPH včetně bankovního spojení. 

4. Objednání zboží či služeb

Objednání je možné následujícími způsoby: 
a/ prostředky dálkové komunikace:
 telefonicky, faxem, emailem, písemně nebo elektronicky na www.oes-shop.cz

b/ osobně v prodejně - platí prodejní ceny v obchodě


Při objednání uveďte následující údaje: zkr1 (kód zboží), název (přesný název položky dle platného ceníku), počet, měrnou jednotku (např. kus, metr, sada, set), jednotkovou cenu, celkovou cenu. V případě požadavku kupujícího je možné sestavit individuální kupní smlouvu na dodání zboží s dalšími podmínkami. 
Objednávky v internetovém obchodě: 
Pokud se rozhodnete některý výrobek zakoupit, v podrobném popisu produktu naleznete tlačítko "Koupit". Vyberete počet kusů, které chcete zaslat a stisknete tlačítko. Po stisku tlačítka "Koupit" se vybraná položka přidá do virtuálního nákupního košíku. 
Systém Vás vede až do úspěšného dokončení objednávky. Je potřeba pečlivě vyplnit požadované údaje. Každá objednávka je potvrzena na Váš e-mail, který jste uvedli v objednávce (v registraci zákazníka). Pokud tento e-mail nedostanete, objednávka nebyla přijata do našeho systému. (Vaše objednávka nebyla správně dokončena). Vaši objednávku můžete stornovat zasláním e-mailu či telefonicky. 
Pokud zjistíme, že se již výrobek nevyrábí nebo není delší dobu dostupný, budeme Vás kontaktovat a domluvíme další postup, případně zrušení objednávky. 
Objednávky jsou archivovány pouze v systému dodavatele a nejsou přístupné odběrateli, pouze na jeho výzvu. 
Opravy, změny či jiné korekce údajů, objednávky je možné provádět pouze po dohodě s dodavatelem. 

5. Vyhledávání v internetovém obchodě

V našem internetovém obchodě www.oes-shop.cz může každý zákazník použít vyhledávání či pokročilé vyhledávání, které slouží pro rychlý přístup k výběru zboží. Prohledávání je prováděno podle více kritérií. 

6. Ceny

Všechny ceny prodávajícího jsou v Kč (Koruna česká) a jsou platné při odběru v místě vzorkové prodejny prodávajícího. Další náklady spojené s dopravou a balením zboží přechází automaticky na kupujícího. Informace o aktuálních cenách dopravného a balného jsou uvedeny na www.oes-shop.cz . Prodávající si vyhrazuje právo, pokud již není sepsána kupní smlouva, na jakoukoliv změnu ceny s předchozím upozorněním kupujícího telefonickou, elektronickou či písemnou formou. 
Prodejní ceny: Všechny prodejní ceny, pokud není jinak uvedeno, jsou konečné prodejní ceny včetně DPH. Pro další slevy z prodejních cen je nutné kontaktovat prodejce. Aktuální prodejní ceny a ceníky jsou k dispozici na www.oes-shop.cz . 
Recyklační poplatek:
Pokud není uvedeno jinak, bude ke každé ceně připočten poplatek za likvidaci elektro-odpadu (recyklační poplatek). Další informace naleznete na stránkách www.ekolamp.cz (světelné zdroje) a www.asekol.cz (ostatní elektrozboží). 

7. Doprava

Způsob dodání zboží bude plněn dle objednání kupujícího resp. podle volby způsobu dopravy. Prodávající je schopen zajistit následující možnosti dodání zboží: autodopravní přepravní službou, Českou poštou nebo osobním odběrem kupujícího v místě vzorkové prodejny prodávajícího. Kupující, který je spotřebitelem, může po dohodě s prodávajícím požadovat odbornou montáž či instalaci nebo proškolení k obsluze zakoupeného zboží. Tato služba není zahrnuta v ceně zboží. K objednanému zboží obdrží kupující příslušné dokumenty: daňový doklad a český návod k použití (pokud není dohodnuto jinak). Záznamy uvedené na daňovém dokladu, zejména množství zboží, druh zboží, případně výrobní čísla, dále pak stav a jakost dodaného zboží, si ve svém vlastním zájmu kupující pečlivě zkontroluje ihned při převzetí zboží. K většině druhů zboží není dodáván záruční list, ten je nahrazen prodejním dokladem, kde je uvedeno označení výrobku a datum prodeje. Tento doklad o koupi (faktura, prodejka) je dostačující pro uplatnění reklamace. Pokud kupující zjistí rozdíl mezi doklady a zbožím nebo jakýkoliv jiný problém či nesrovnalost s dodávkou, je povinen prodávajícímu neprodleně podat zprávu o zjištěných rozdílech výhradně následujícím způsobem: telefonicky, písemně, emailem či osobně v místě vzorkové prodejny prodávajícího. 

Pokud je zboží viditelně poškozeno přepravou, je kupující oprávněn nepřevzít jej. V takovémto případě sepíše kupující s doručovatelem reklamační protokol či jiný zápis o škodě či vadě zásilky. Po vyřízení takovéto reklamace nebo v jejím průběhu kupující obdrží zboží nové či dohodne s prodávajícím jiný postup. V opačném případě pozdější reklamace vnějšího stavu zásilky bude posuzována na základě podepsaného přepravního dokladu, ve kterém kupující stvrzuje doručení z vnějšku bezvadné zásilky. Informace o průběhu či stavu reklamace je možné získat telefonicky od prodávajícího. Aktuální informace o cenách dopravného je možné získat na www.oes-shop.cz . Dopravné již obsahuje i poplatek za balné. Skladové zboží se běžně doručuje do 7 pracovních dnů po celé ČR. Bližší informace o doručení je možné získat telefonicky u prodávajícího nebo u přepravce. 

8. Platební podmínky

Kupující uhradí prodávajícímu za dodávku zboží či služeb kupní cenu následujícím způsobem: hotovostně v místě sídla prodávajícího, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího či dobírkou při převzetí zboží přepravní službou. Platba převodem na účet kupujícího se splatností pozdější než je den dodání zboží je možná pouze, je-li uzavřena dodavatelsko-odběratelská smlouva. V ostatních případech je nutné dodávku zboží uhradit nejpozději v den jejího dodání. Je-li kupující v prodlení s jakýmikoliv platbami, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje právo vymáhat svou pohledávku libovolným způsobem, který není v rozporu s platnými právními předpisy, včetně omezení či zákazu dalšího prodeje zboží kupujícímu. Upozorňujeme, že do úplného zaplacení, zůstává zboží v majetku prodávajícího.

Způsoby plateb :

Platba v hotovosti - při převzetí zboží na prodejně. Nelze platit platební kartou!

Platba na dobírku - při zasílání obchodním balíkem České pošty nebo jiným přepravcem.

Platba převodem - zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky platbou na náš účet. Po dokončení objednávky Vám zobrazíme podklady pro provedení platby (číslo účtu, částku a variabilní symbol - číslo vaší objednávky ). Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet.

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň, Číslo účtu: 529 340 371 / 0100 

9. Podmínky a postup pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího - v souladu se zákonem č. 367/2000 - § 53 a §57 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě, měl by dodržet níže uvedené podmínky. Při jejich splnění bude kupujícímu vrácena kupní cena. Informace pro kupujícího spotřebitele: 
- Kupující odešle dopis (email) s textem o odstoupení od smlouvy (číslo objednávky nebo daňového dokladu) s žádostí o vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu). Alternativně lze uvést text obdobného charakteru, ze kterého vyplývá projev vůle odstoupit od smlouvy v zákonné 14ti denní lhůtě. 
- Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (může být poškozen úměrně nutnosti vybalení věci), nesmí jevit známky užívání, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučuje se zboží při přepravě pojistit. 
- Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží kupujícímu prodávající peníze zašle složenkou nebo převodem na účet, který kupující uvede v dopise, nejpozději do 15 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží a obdržení potvrzeného dobropisu na vracené zboží, podle toho co nastane později. Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč.zák. nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vystavený dobropis. Původní kupní cena je tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/pro­dávajícího - Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně zčásti jestliže: - zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává, - nebo výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky zákazníkem ke změně dodavatelské ceny zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

10. Záruka na zboží : tento bod neplatí pro kupujícího, který není spotřebitelem

Všechny výrobky jsou schválené pro provoz v ČR a vztahuje se na ně minimální záruční doba 2 roky. 
Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Uplatnění záruky se řídí občanským zákoníkem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky ve speciálním záručním listě. 

11. Reklamace: tento bod neplatí pro kupujícího, který není spotřebitelem

Reklamace vzniklé dopravou od prodávajícího ke kupujícímu viz. odst. 7 těchto VOP. Pro uplatnění reklamace závady či nefunkčnosti zboží je nutné dodat společně s výrobkem zejména : doklad o nákupu (nezbytné v případě záruční reklamace), vyhovující obal (pokud možno originální, který zamezí poškození výrobku při dopravě či jiné manipulaci), písemný popis závady, jméno a adresu a další kontakty. Prodávající v žádném případě neuznává záruku za vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou, neodborným a nešetrným zacházením se zbožím, použitím a instalací, jež jsou v rozporu s pokyny v návodu. Záruka se rovněž nevztahuje na škody v důsledku živelných katastrof, násilného poškození, povětrnostních vlivů a v případech neoprávněného zásahu do zboží. Reklamace bude vyřízena do třiceti dnů od jejího uplatnění u prodávajícího. 

12. Ochrana osobních dat

Prodávající se zavazuje jednat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Kupujícím poskytnuté informace budou použity pouze k vyřízení úkonů souvisejících se vztahem prodávajícího a kupujícího. Uzavřením kupní smlouvy či registrací u prodávajícího kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré získané údaje prodávající užívá výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci či osoby, které mají bezprostřední vztah k souvislostem vzniklým mezi kupujícím a prodávajícím. Těmto osobám jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení potřebných záležitostí např. doručení zboží. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu. 

13. Výpis z obchodního rejstříku

Podrobný výpis můžete najít na serveru www.justice.cz .

14. Odpovědnost

Prodávající upozorňuje, že informace na webových stránkách prodávajícího nebo v tiskových materiálech jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či chyby a mohou být aktualizovány či změněny bez předchozího upozornění. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách či ve svých tiskovinách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. Obrázky uvedené v tiskových materiálech či na internetu jsou pouze ilustrativní. 

15. Evropská značka shody - CE

Prodávající prohlašuje, že prodávané produkty, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích, v platném znění, jsou označeny "Evropskou značkou shody - CE". Tato značka nahrazuje dřívější povinnost prodejce vydat na prodávané zboží tzv. "Ujištění o vydání prohlášení o shodě".Značka CE na výrobku je zárukou, že daný produkt je v souladu s legislativou Evropské unie. 

16. Závěr

Pokud máte jakékoli nejasnosti či připomínky, dejte nám o nich prosím vědět.